• +38 066 7330343
  • ekotox(at)ekotox.com.ua // 03110, Kyiv, Solomyansky district, Pirogovsky str. 19/6, Україна

Формат паспорта безпеки

Формат паспорта безпеки

Документ з паспортом безпеки на цей період не надається. Довжина паспорта безпеки відповідає небезпеці речовини або суміші та доступній інформації. Усі сторінки паспорта безпеки, включаючи всі вкладення, пронумеровані, і будь-який файл містить паспорт безпеки (наприклад, сторінка 1 з 3 ‘), або чи є інша сторона (наприклад, продовження на наступній сторінці) або кінець паспорта ‘).

Зміст ПБ:

РОЗДІЛ 1: Ідентифікація речовини/суміші та компанії/підприємства

1.1 Ідентифікатор продукту

1.2 Відповідні ідентифіковані види використання речовини або суміші та використання, яке буде рекомендовано

1.3 Інформація щодо Паспорту безпеки постачальника

1.4 Номер телефону екстреної допомоги

РОЗДІЛ 2: Ідентифікація небезпек

2.1 Класифікація речовини або суміші

2.2 Елементи етикетки

2.3 Інші небезпеки

РОЗДІЛ 3: Склад / Інформація про інгредієнти

3.1 Речовини

3.2 Суміші

РОЗДІЛ 4: ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ

4.1 Опис заходів першої допомоги

4.2 Найважливіші симптоми та ефекти, як гострі, так і відстрочені

4.3 Показання до будь-якої негайної медичної допомоги та спеціального лікування

РОЗДІЛ 5: Протипожежні заходи

5.1 Засоби гасіння

5.2 Специфічні небезпеки, що виникають від речовини або суміші

5.3 Поради для пожежників

РОЗДІЛ 6: Заходи щодо випадкового викиду

6.1 Особисті заходи безпеки, захисне спорядження та процедури в надзвичайних ситуаціях

6.2 Заходи безпеки Навколишнє середовище

6.3 Методи та матеріали для локалізації та очищення

6.4 Посилання на інші розділи

РОЗДІЛ 7: Обробка та зберігання

7.1 Заходи безпеки для безпечного поводження

7.2 Умови безпечного зберігання, включаючи будь-які несумісності

7.3 Конкретне кінцеве використання

РОЗДІЛ 8: Контроль за впливом / Особистий захист

8.1 Контрольні параметри

8.2 Контроль експозиції

РОЗДІЛ 9: Фізичні та хімічні властивості

9.1. Інформація про основні фізико-хімічні властивості

9.2 Інша інформація

РОЗДІЛ 10: Стабільність та реакційна здатність

10.1 Реакційна здатність

10.2 Хімічна стабільність

10.3 Можливість небезпечних реакцій

10.4 Умови, яких слід уникати

10.5 Несумісні матеріали

10.6 Небезпечні продукти розпаду

РОЗДІЛ 11: Токсикологічна інформація

11.1 Інформація про токсикологічні ефекти

РОЗДІЛ 12: ЕКОЛОГІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

12.1 Токсичність

12.2 Стійкість і здатність до розкладання

12.3 Потенціал біоакумуляції

12.4 Рухливість у ґрунті

12.5 Результати PBT та vPvB

12.6 Інші побічні ефекти

РОЗДІЛ 13: Утилізація

13.1 Методи переробки відходів

РОЗДІЛ 14: Інформація про транспорт

14.1 Номер постанови

14.2 Правильне ім’я та номер відвантаження

14.3 Клас(и) небезпеки дорожнього руху

14.4 Група упаковки

14.5 Небезпека для навколишнього середовища

14.6 Особливі запобіжні заходи для користувача

14.7 Транспортування наливом згідно з Додатком II MARPOL 73/78 та Кодексом IBC

РОЗДІЛ 15: Нормативна інформація

15.1 Норми/законодавство, специфічне для речовини або суміші з безпеки, здоров’я та навколишнього середовища

15.2 Хімічна безпека

РОЗДІЛ 16: Інша інформація

                                                                                                                                     Формат паспорта безпеки Формат паспорта безпеки