• +38 066 7330343
  • ekotox(at)ekotox.com.ua // 03110, Kyiv, Solomyansky district, Pirogovsky str. 19/6, Україна

Законодавство про хімічні речовини

Центри Ekotox надають консультаційні послуги та підтримку клієнтів у сфері законодавства ЄС щодо хімікатів – реєстрація REACH, авторизація REACH, скринінг REACH/CLP, стійкі органічні забруднювачі (СОЗ), біоцидні продукти (BPR), RoHS, WEEE, паспорти безпеки, PCN і послуги UFI та багато іншого…

Якщо у вас є запитання, зв’яжіться з нами:
E-mail: ekotox(at)ekotox.com.ua
Тел: +38(066)-73-30-343


Управління хімічними речовинами = відповідність закону на ринках ЄС

Виправлення Регламенту (ЄС) № 1907/2006 Європейського Парламенту та Ради від 18 грудня 2006 року щодо реєстрації, оцінки, авторизації та обмеження хімічних речовин (REACH). Про створення Європейського хімічного агентства, внесення змін до Директиви 1999/45/EC.  Також скасування Регламенту Ради (ЄС) № 793/93 та Регламенту Комісії (ЄС) № 1488/94. Також Директиви Ради 76/769/ЄС та Директив Комісії 91/155/ЄС, 93/67/EEC, 93/105/ ЄС та 2000/21/ЄС (OJ L 396, 30.12.2006)

OJ L136, том 50, 29 травня 2007 р

Виправлення до Директиви 2006/121/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 18 грудня 2006 року про внесення змін до Директиви Ради 67/548/ЄС про наближення законів, постанов та адміністративних положень. А що стосуються класифікації, пакування та маркування небезпечних речовин  щоб адаптувати його до Регламенту (ЄС) № 1907/2006. Щодо реєстрації, оцінки, авторизації та обмеження хімічних речовин (REACH) та створення Європейського агентства з хімічних речовин (OJ L 396, 30.12.2006)

OJ L136, том 50, 29 травня 2007 рREACH

Новий регламент ЄС про класифікацію, маркування та упаковку (CLP) набув чинності 20 січня 2009 року: РЕГЛАМЕНТ (ЄС) № 1272/2008 ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ від 16 грудня 2008 року про класифікацію, маркування та пакування речовин та суміші, змінюючи та скасовуючи Директиви 67/548/ЄС та 1999/45/ЄС, а також поправки до Регламенту (ЄС) № 1907/2006.

Метою CLP є забезпечення високого рівня захисту здоров’я людей та навколишнього середовища, а також вільне переміщення речовин, сумішей та деяких виробів.

Регламент CLP застосовує термінологію, принципи оцінки та критерії GHS (Глобально гармонізованої системи) і включає положення щодо переліку класифікації та маркування з Регламенту (ЄС) № 1907/2006 (Регламент REACH).

Як і в попередніх законодавчих актах, Регламент CLP має бути в першу чергу системою самокласифікації підприємств. Він передбачає, що після набрання чинності термін для

  • класифікація речовин (згідно з правилами CLP) 30 листопада 2010 р.,
  • класифікація суміші (згідно з правилами CLP) 31 травня 2015 року.

До цих дат залишатимуться чинними Директива про небезпечні речовини (67/548/ЄC) та Директива про небезпечні препарати (1999/45/EC); вони будуть скасовані лише 1 червня 2015 року.Управління хіміками:

Класифікація небезпечних хімічних речовин і препаратів
Звіт про хімічну безпеку
Oцінка Ризику
Інструкція з операційних процедур
Охорона праці