• +38 066 7330343
  • ekotox(at)ekotox.com.ua // 03110, Kyiv, Solomyansky district, Pirogovsky str. 19/6, Україна

Паспорт безпеки – ФОРМАТ

  1. Паспорт безпеки – ФОРМАТПаспорт безпеки - ФОРМАТ
    Перехідне положення для впровадження останньої версії Додатку II до REACH

Відповідно до статті 2 Регламенту (ЄС) 2020/878, паспорти безпеки, складені відповідно до Регламенту (ЄС) № 1907/2006 із змінами, внесеними Регламентом Комісії (ЄС) 2015/830, можуть продовжувати використовуватися до 31 грудня 2022 рік.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Паспорт безпеки – ФОРМАТ

Це не порушує зобов’язання оновлювати паспорти безпеки відповідно до статті 31(9) Регламенту (ЄС) № 1907/2006, а також випадків, коли унікальний ідентифікатор формули (UFI) додається до паспортів безпеки як передбачено в розділі 5 частини А Додатку VIII до Регламенту (ЄС) № 1272/2008 (CLP).

До 31 грудня 2022 року всі паспорти безпеки, надані після 1 січня 2021 року, включаючи нові та оновлені паспорти безпеки, можуть надаватися в поточному форматі відповідно до Регламенту (ЄС) 2015/830 або в новому форматі відповідно до Регламенту (ЄС) 2020/878, включаючи такі сценарії:
– Без змін у паспорті безпеки

– Невеликі зміни до паспортів безпеки, які не входять до сфери дії статті 31(9)

– Оновлення паспортів безпеки в рамках статті 31(9) або введення ПБ

– Нові паспорти безпеки, створені вперше після 1 січня 2021 року

Вимоги до поточного формату паспорта безпеки:

РОЗДІЛ 1: Ідентифікація речовини/суміші та компанії/підприємства

1.1. Ідентифікатор продукту
1.2. Відповідні ідентифіковані види використання речовини або суміші та використання, яке не рекомендується
1.3. Дані про постачальника паспорта безпеки
1.4. Номер телефону екстреної допомоги

РОЗДІЛ 2: Ідентифікація небезпек

2.1. Класифікація речовини або суміші
2.2. Елементи етикетки
2.3. Інші небезпеки

РОЗДІЛ 3: Склад/інформація про інгредієнти

3.1. Речовини
3.2. Суміші

РОЗДІЛ 4: Заходи першої допомоги

4.1. Опис заходів першої допомоги
4.2. Найважливіші симптоми та ефекти, як гострі, так і відстрочені
4.3. Вказівка ​​на необхідну невідкладну медичну допомогу та особливе лікування

РОЗДІЛ 5: Протипожежні заходи

5.1. Засоби гасіння
5.2. Особлива небезпека, що виникає від речовини або суміші
5.3. Поради для пожежників

РОЗДІЛ 6: Заходи щодо випадкового викиду

6.1. Особисті заходи безпеки, засоби захисту та процедури в надзвичайних ситуаціях
6.2. Екологічні заходи
6.3. Методи та матеріали для локалізації та очищення
6.4. Посилання на інші розділи

РОЗДІЛ 7: Обробка та зберігання

7.1. Заходи безпеки для безпечного поводження
7.2. Умови безпечного зберігання, включаючи будь-які несумісності
7.3. Конкретне кінцеве використання

РОЗДІЛ 8: Контроль за впливом/індивідуальний захист

8.1. Контрольні параметри
8.2. Контроль експозиції

РОЗДІЛ 9: Фізичні та хімічні властивості

9.1. Інформація про основні фізико-хімічні властивості
9.2. Інша інформація

РОЗДІЛ 10: Стабільність та реакційна здатність

10.1. Реактивність
10.2. Хімічна стабільність
10.3. Можливість небезпечних реакцій
10.4. Умови, яких слід уникати
10.5. Несумісні матеріали
10.6. Небезпечні продукти розпаду

РОЗДІЛ 11: Токсикологічна інформація

11.1. Інформація про токсикологічні ефекти

РОЗДІЛ 12: Екологічна інформація

12.1. Токсичність
12.2. Стійкість і здатність до розкладання
12.3. Біоакумулятивний потенціал
12.4. Рухливість у ґрунті
12.5. Результати оцінки PBT та vPvB
12.6. Інші побічні ефекти

РОЗДІЛ 13: Застереження щодо утилізації

13.1. Методи обробки відходів

РОЗДІЛ 14: Інформація про транспортування

14.1. номер ООН
14.2. Власне транспортне найменування ООН
14.3. Клас(и) транспортної небезпеки
14.4. Пакувальна група
14.5. Екологічні небезпеки
14.6. Особливі запобіжні заходи для користувача
14.7. Транспортування наливом згідно з Додатком II MARPOL73/78 та Кодексом IBC

РОЗДІЛ 15: Нормативна інформація

15.1. Норми/законодавство щодо безпеки, охорони здоров’я та навколишнього середовища/законодавство, специфічне для речовини або суміші
15.2. Оцінка хімічної безпеки

РОЗДІЛ 16: Інша інформація